ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สารสกัดจากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริการของเรา

01

บริการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารและสมุนไพร

 1. เซลล์มะเร็งช่องปาก(KBcell)
 2. เซลล์มะเร็งตับ (HepG2 cell)
 3. เซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ (HT29 cell)
 4. เซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa cell)
 5. เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (DU145 cell)
 6. เซลล์มะเร็งปอด (A549 cell)
 7. เซลล์มะเร็งอื่นๆ

02

การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของสารสำคัญในสารสกัดและผลิตภัณฑ์

 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่
  – การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร
  – การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  – การจัดทำ specification และ certificate of analysis (COA) ของสารสกัดและผลิตภัณฑ์
  – การจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารสกัด MSDS (Material Safety Data Sheet) และของผลิตภัณฑ์ PSDS (Product Safety Data Sheet)
  – การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์การทดสอบความเป็นพิษในระดับเซลล์ 
  – สัตว์ทดลอง
 • การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณของสารสำคัญต่าง ๆ ในสารสกัดและผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
 • การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร (Microbial Contamination Test in Cosmetics and Food Supplements)
 • การหาปริมาณโปรตีนทั้งหมด (Total Protein Content) ด้วยวิธี Dye – binding (Bradford assay)
  : การวิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร
 • การวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic contents) : การทดสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร
 • การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (Total flavonoid contents) : การทดสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร
 • การทดสอบการก่อการแพ้และระคายเคืองในอาสาสมัครของผลิตภัณฑ์ ยาที่ใช้ทางผิวหนัง และเครื่องสำอาง
 • การทดสอบการซึมผ่านผิวหนัง/การปลดปล่อยสารสำคัญจากสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ผ่านเข้าทางผิวหนังด้วยเครื่อง Franz diffusion cell : การทดสอบเพื่อการพัฒนาเวชสำอาง (Cosmeceutical) และยาที่ให้ทางผิวหนัง 
 • การคัดกรองสารพฤกษเคมี (Phytochemical Screening) เพื่อการวิจัย และพัฒนายา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • การทดสอบความเป็นพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงเหงือก : การทดสอบที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากจากสารสกัดสมุนไพรหรือสารอื่น ๆ
 • การวัดขนาดอนุภาค (Particle size analysis) และค่าศักย์ไฟฟ้า (Zeta potential measurement)

03

งานบริการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของสารสกัด และผลิตภัณฑ์ทั้งในหลอดทดลอง เซลล์เพาะเลี้ยงและอาสาสมัคร

 1. การวัดประสิทธิภาพการเป็น Moisturizer การทำให้ผิวขาวและประสิทธิภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง
 2. การทดสอบฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน : ฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 3. การทดสอบฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง (Anti-proliferative Activity)ในหลอดทดลองของสารสกัดสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์
 4. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส : การทดสอบที่สามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางช่วยให้ผิวขาวจากสารสกัดสมุนไพร
 5. การหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Minimum Inhibitory Concentration; MIC) และความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Minimum Bactericidal Concentration, MBC) โดย วิธีBroth Microdilution : การทดสอบพื้นฐานที่สามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร
 6. การทดสอบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน : สามารถนำไปใช้ในการพัฒนายา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรเพื่อลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน
 7. การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลองโดยวิธี Ethyl phenylpropiolate – induced ear edema
 8. การทดสอบฤทธิ์ทำให้อายุยืน/ชะลอวัยโดยการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ Telomerase : การทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้อายุยืน/ชะลอวัย
 9. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5α–reductase ที่เกี่ยวข้องกับศีรษะล้าน
 10. การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในหลอดทดลอง (In-vitro anti-inflammatory activity) เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านการอักเสบ เสริมอาหารและเครื่องสำอาง
 11. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์โดยวิธี Disc Diffusion : การทดสอบพื้นฐานของสารสกัดสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ยาเครื่องสำอางและเสริมอาหาร
 12. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อิลาสเตส (Elastase) ที่เร่งการเกิดริ้วรอยบนผิวหนัง : การทดสอบที่สามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลดริ้วรอย
 13. การทดสอบฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะไขมันในเลือดสูงเพื่อการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดไขมันในเลือด
 14. การทดสอบประสิทธิภาพการลดริ้วรอยและชะลอความแก่บนผิวหนังในอาสาสมัครของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง
 15. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง/กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสและสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เพาะเลี้ยง : การทดสอบที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำให้ผิวขาวหรือผิวแทน (เข้ม) จากสารสกัดจากพืช
 16. การทดสอบการทำงานของเอนไซม์ matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) ในเซลล์เพาะเลี้ยงผิวหนังมนุษย์ : การทดสอบที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยและรักษาแผลเป็นชนิดนูน
 17. การตรวจสอบฤทธิ์ชะลอวัยโดยการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Collagenase : การทดสอบที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากสารสกัดสมุนไพร
 18. การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการตายแบบอะพอพโทซิส (Apoptosis) ในเซลล์มะเร็งสำหรับสารสกัดสมุนไพรต้านมะเร็ง หรือผลิตภัณฑ์ต้านมะเร็งโดยวิธีการย้อมสีผสม Acridine Orange และ Ethidium Bromide (AO/EB) 
 19. การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) : การทดสอบฤทธิ์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ยา และเครื่องสำอาง
 20. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Lipase ของสารสกัดสมุนไพรเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก
 21. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคสิว (acnes) : การทดสอบที่สามารถนำไปทดสอบสารสกัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรักษาสิวได้
 22. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ alpha – amylase : การทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรควบคุมน้ำหนัก
 23. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Alpha – glucosidase : การทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักได้
 24. การวัดปริมาณน้ำมันบนผิวอาสาสมัครด้วยเครื่อง Sebumeter เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลดความมันบนผิว
 25. การวัดอัตราการสูญเสียน้ำออกจากผิวอาสาสมัครด้วยเครื่อง TEWA Meter เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว
 26. การวัดสีผิวในอาสาสมัครด้วยเครื่อง Mexameter เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางช่วยให้ผิวขาว
 27. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Malaszesia furfur ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรครังแค (Dandruff) : การทดสอบที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขจัดรังแคจากสารสกัดสมุนไพรและสารออกฤทธิ์อื่นๆ
 28. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดหนอง (Pus) : การทดสอบที่สามารถนำไปพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและสารออกฤทธิ์อื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคติดเชื้อ
 29. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคแคนไดดิเอสิส (Candidiasis) : การทดสอบที่สามารถนำไปพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและสารออกฤทธิ์อื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคแคนไดดิเอสิส

04

บริการตรวจสอบวิเคราะห์
สาร/สมุนไพร

 1. การตรวจสอบวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง HPLC และ UV-Detector
 2. การตรวจสอบวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง HPLC และ Refractive Index Detector
 3. การตรวจสอบวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer
 4. การตรวจสอบวิเคราะห์ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอด้วย Agarose Gel Electrophoresis
 5. การตรวจสอบวิเคราะห์โปรตีนและเปปไทด์ด้วย Polyacrylamide Gel Electrophoresis
 6. การตรวจสอบวิเคราะห์โปรตีน
 7. การตรวจสอบวิเคราะห์พฤกษเคมีในพืชสมุนไพร (แอลคาลอยด์, แอนธราควิโนน, แคโรทีนอยด์, กลัยโคไซด์แซนโทน, ฟลาโวน, แทนนิน และไตรเทอร์ปีน/สเตียรอยด์) โดยวิธีทางเคมี

05

บริการพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัด
จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

06

บริการตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยของสาร/สมุนไพร

 1. การตรวจสอบการซึมผ่านผิวหนังของสาร โดยวิธี Franz Cell Diffusion
 2. การตรวจสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง โดยวิธี Closed Patch Test บนผิวหนังกระต่าย
 3. การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย (Escherichia coli, Salmonella spp. และเชื้อแบคทีเรียที่เจริญในอากาศ) ในผลิตภัณฑ์ โดยวิธี Spread-Plate Technique
 4. การตรวจสอบความปลอดภัยต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ (human skin fibroblast) โดยวิธี Sulforhodamine B (SRB) Assay
 5. การตรวจสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน / กึ่งเฉียบพลัน / กึ่งเรื้อรัง ของสารในหนูเม้าส์ และหนูแรท

07

บริการพัฒนาสูตรตํารับและผลิตภัณฑ์ของสารและสารสกัดจากสมุนไพร

 1. นาโนพาร์ติเคิล / ไลโปโซม / นีโอโซม / คิวโบโซม
 2. ยาเม็ด / แคปซูล / แกรนูล / ชาชง
 3. ครีม / เจล / โลชั่น

09

บริการอื่นๆ

 1. การบริการวิเคราะห์สารพันธุกรรม
 2. การบริการทางด้านชีวเภสัชกรรม
 3. การบริการทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรกรรม
 4. การบริการทดสอบอาหาร
 5. การบริการทดสอบผลิตภัณฑ์
 6. การบริการทดสอบเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อม
 7. การบริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 8. การเพิ่มหมู่ OH และพันธะคู่โดยขบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ
 9. การผลิตสารโดยวิธีการ Bioconversion/Fermentation
 10. การนํา DNA เข้าเซลล์

สนใจบริการ