นูริชชิ่ง มาสสาจ นีโอโซม สเปรย์

นูริชชิ่ง มาสสาจ นีโอโซม สเปรย์

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :นูริชชิ่ง มาสสาจ นีโอโซม สเปรย์

2. สารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบ : ประกอบด้วยสารธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ น้้ามันหอมระเหยจากส้ม
(Citrus reticulata, Blanco)น้้ามันหอมระเหยจากไพล(Zingibermontanum)และสารสกัดเถาเอ็นอ่อน(Cryptolepis buchanani)
ที่เก็บกักในอนุภาคนาโน

3. เลขทะเบียน อย. : อยู่ในระหว่างการจดแจ้งเป็นเครื่องส้าอาง

4. คุณลักษณะเฉพาะ : 

 • ลักษณะทางกายภาพ  : สารละลายสีเหลืองใส
 • pH : 5.01
 • กลิ่น : มีกลิ่นของน้้ามันหอมระเหยและสารสกัดจากสมุนไพร
 • ขนาดอนุภาค :  5761.75±151.68

5. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน : จัดท้า HPLC fingerprintโดยใช้ sabinene เป็น marker

6. ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ : 

 • ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยยับยั้งการหลั่งnitric oxideในmacrophage
  (RAW 264.7)เท่ากับ47.92±0.96%ที่ความเข้มข้น10 mg/mlในขณะที่สารมาตรฐานtriamcinolone acetonideมีฤทธิ์ต้านอักเสบเท่ากับ36.94±1.29%ที่ความเข้มข้น 1mg/ml
 • ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยยับยั้งการสลายตัวด้วยความร้อนของalbuminในไข่ขาวโดยมีค่าIC50เท่ากับ12.43±2.99 mg/mlซึ่งคิดเป็น 0.09 เท่าของสารมาตรฐานdiclofenacซึ่งมีค่าIC50เท่ากับ1.11±0.07mg/ml
 • ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยยับยั้งการบวมในหูหนูWistar ratsที่ถูกเหนี่ยวน้าให้บวมด้วยEPP (ethyl phenyl propiolate)เท่ากับ75.4314.93%ที่เวลา 30 นาทีซึ่งคิดเป็น1.33เท่าของผลิตภัณฑ์ยาต้านอักเสบมาตรฐานdiclofenac gel (1%)ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอักเสบเท่ากับ56.5712.20%
 • ฤทธิ์ต้านอักเสบโดยยับยั้งการบวมในหูหนู Wistar rats ที่ถูกเหนี่ยวนำให้บวมด้วย EPP (ethyl phenyl propiolate) เท่ากับ 47.90±14.84% ที่เวลา 30 นาทีซึ่งคิดเป็น 0.85 เท่าของผลิตภัณฑ์ยาต้านอักเสบมาตรฐาน diclofenac gel (1%) ที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบเท่ากับ 56.57±12.20%
 • ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis,S.aureus และ S. mutansโดยมีค่า inhibition zone เท่ากับ 9.93±0.32, 8.63±0.33 และ 10.91±1.46 mmตามลำดับ ในขณะที่ยาปฏิชีวนะมาตรฐาน erythromycin15 µg มีค่า inhibition zone เท่ากับ 27.60±0.66,24.85±0.87 และ 19.69±1.68mm ตามลำดับ

7. การปนเปื้อนเชื้อ :  ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และมีจ้านวนรวมของ แบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศไม่เกิน 1,000cfu/gตามข้อก้าหนดของกระทรวงสาธารณสุข

8. การทดสอบประสิทธิภาพในคน :  มีประสิทธิภาพลดการอักเสบแก้ปวดและเคล็ดขัดยอก

 • ไม่พบความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังในช่องปาก (gingival fibroblasts) โดยมีปริมาณเซลล์ที่รอดชีวิต (cell viability) มากกว่า 70% ที่ความเข้มข้น 1mg/ml
 • ไม่พบการแพ้และระคายเคืองในอาสาสมัครซึ่งทดสอบโดยวิธี closedpatch test

9. การทดสอบความปลอดภัย : ไม่พบการแพ้และระคายเคืองในอาสาสมัครซึ่งทดสอบโดยวิธี closed patch test

10. ความคงตัว :  ผ่านการทดสอบความคงตัวทางกายภาพและเคมีโดยวิธี heating-cooling cycleโดยเก็บที่อุณหภูมิ 45 และ 4 ºC จ้านวน 6 cycles

11. ความคงตัว : มีความคงตัวทางกายภาพเมื่อทดสอบโดยวิธี heating-cooling cycle หลัง เก็บที่อุณหภูมิ 45 และ 4 ºC จำนวน 6 cycle

12. อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 ºC : 5 ปี

13. ข้อบ่งใช้และการนำไปใช้ : ใช้สเปรย์บนผิวหนัง คอ เอว หลัง และข้อ(เข่า ข้อเท้า นิ้ว ข้อต่อข้อมือ ฯลฯ)หรือบริเวณที่ต้องการ

14. ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา :  บรรจุขนาด 25 ml ในขวดสเปรย์/เก็บในที่แห้งและเย็นและป้องกันแสง

15. ข้อควรระวัง  :
– ส้าหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
– หลีกเลี่ยงการสูดดมและอย่าให้เข้าตา
– หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ให้ล้างออกและหยุดใช้ทันที

You're viewing: นูริชชิ่ง มาสสาจ นีโอโซม สเปรย์
Rated 0 out of 5
สอบถามราคา

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close