เจ้าหน้าที่และนักวิจัย

อ.ดร.ภญ. จริญญา จันทร์คำปัน

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์

อ.ดร.ภญ. จริญญา จันทร์คำปัน

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์

อ.ดร.ภก. วรพงษ์ กิจดำรงธรรม

หัวหน้าฝ่ายเภสัชเคมี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์

นางสาวสุภาพร นามะยอม

นักวิจัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นายเชษฐา จำปา

นักวิจัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย

นายกีรติ อภิวงศ์

นักวิจัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา

นายพิศิษฐ์ ใจนนถีย์

หัวหน้าฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์และสารสกัด

อนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

นางเดือนศิริ ศรีชัยวิทย์

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลตำรับยาและสมุนไพร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ

นางสาววาสนา หลวงธิ

หัวหน้าฝ่ายสำนักงานงานบริการ ธุรการและลูกค้าสัมพันธ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด

นางศิรินันท์ ฟูตั๋น

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สนใจในบริการ

ขอบคุณที่สนใจในบริการ

ทีมงานจะติดต่อกับโดยเร็ว
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ADD LINE ได้

Shopping cart close